پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج

محل پروژه: محمدشهر-کرج
پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج
پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج
پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج
پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج
پروژه مهندس صداقتی-محمدشهر-کرج